Soạn Hợp đồng, trang 136 – 139, sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 2

I – ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Đọc văn bản sau:

Câu 1 (Soạn Hợp đồng): Trả lời các câu hỏi

a) Tại sao cần phải có hợp đồng?

b) Hợp đồng ghi lại những nội dung gì?

c) Hợp đồng cần phải đạt những yêu cầu nào?

d) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết.

Trả lời:

a) Cần phải có hợp đồng vì hợp đồng chính là văn bản pháp lý, là cơ sở để các bên tham gia kí kết, ràng buộc trách nhiệm với nhau để thực hiện tốt các công việc đã được ghi trong hợp đồng.

b) Hợp đồng ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ và những quyền lợi của các bên tham gia kí kết hợp đồng để đảm bảo các bên tham gia thực hiện đúng cam kết đã được kí kết.

c) Hợp đồng cần phải đạt được những yêu cầu sau:

+ Có nội dung cam kết rõ ràng

+ Mọi điều khoản phải tuân thủ theo pháp luận Việt Nam

+ Điều khoản phải được các bên chấp thuận, kí và đóng dấu đầy đủ

d) Một số hợp đồng em biết là:

+ Hợp đồng lao động

+ Hợp đồng thuê nhà

+ Hợp đồng trao đổi mua bán

+ Hợp đồng kinh tế

II – CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Câu 1 (Soạn Hợp đồng): Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng được viết như thế nào?

Trả lời:

+ Phần mở đầu của hợp đồng gồm các mục:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Tên hợp đồng

– Các căn cứ pháp lý để kí hợp đồng

+ Tên của hợp đồng được viết hoa và đặt giữa dòng

Câu 2 (Soạn Hợp đồng): Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng.

Trả lời:

+ Phần nội dung hợp đồng gồm những mục:

– Nội dung điều khoản đã thỏa thuận

– Trách nhiệm và quyền lợi của bên A và B

– Cam kết của bên A và B

+ Cách ghi những nội dung này trong hợp đồng rõ ràng, rành mạch và chính xác, được đánh dấu từng mục cho dễ đọc.

Câu 3 (Soạn Hợp đồng): Phần kết thúc hợp đồng phải có những mục nào?

Trả lời:

Phần kết thúc hợp đồng phải có những mục như sau:

+ Họ tên, chức vụ, chữ kí của các bên kí kết hợp đồng

+ Dấu xác nhận của cơ quan nếu có.

Câu 4: Lời văn của hợp đồng phải như thế nào?

Trả lời:

Lời văn của hợp đồng phải rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, đơn nghĩa và dễ hiểu

III – LUYỆN TẬP

Câu 1 (Soạn Hợp đồng): Hãy lựa chọn các tình huống cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau:

Trả lời:

Các trường hợp cần viết hợp đồng là:

b) Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.

c) Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

e) Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

Câu 2 (Soạn Hợp đồng): Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

Tại địa điểm:……………….., chúng tôi 2 bên gồm:

Bên A: chủ nhà

Ông (bà):…

Địa chỉ tại:…………………

Bên B: người thuê nhà

Ông (bà): ..

Quê quán tại:…………………

Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng cho thuê nhà với các nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1: Bên a cho bên B thuê căn phòng 201 tại chung cư….. đường…..

Thời gian cho bắt đầu từ khi kí hợp đồng

Hợp đồng có thời hạn trong 1 năm

Điều 2: Tiền thuê nhà hàng tháng là 5.000.000 VNĐ và trả theo quý 3 tháng 1 lần.

Điều 3: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn đồ đạc tài sản trong nhà. Khi có sự cố thông báo cho bên A để được sửa chữa kịp thời.

Điều 4: Khi bên B muốn kết thúc thuê nhà thì phải thông báo cho bên A trước 1 tháng.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên tham gia giữ 1 bản.

Bên thuê nhà                                        Bên chủ nhà

 

(Họ tên và chữ kí)                                  (Hộ tên và chữ kí)