Mục lục

Soạn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trang 53-55, sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1

I – CÁCH DẪN TRỰC TIẾP

 

 

 

Câu 1 (Soạn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp): Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật nào? Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì?

Trả lời:

+ Trong đoạn trích a) bộ phận in đậm là lời nói trực tiếp của nhân vật cháu.

+ Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 2 (Soạn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp): Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật nào? Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì?

Trả lời:

+ Trong đoạn trích b) bộ phận in đậm là ý nghĩ của nhân vật họa sĩ.

+ Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 3 (Soạn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp): Trong cả hai đoạn trích, có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó được không? Nếu được thì hai bộ phận ấy ngăn cách với nhau bằng những dấu gì?

Trả lời:

+Trong cả hai đoạn trích trên, có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó.

+ Khi thay đổi vị trí giữa hai bộ phận chúng ta cần ngăn cách với nhau bằng dấu ngạch ngang và dấu ngoặc kép.

II – CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

Câu 1 (Soạn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp): Trong đoạn trích (a), bộ phận im đậm là lời nói hay ý nghĩa? Nó có được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì không?

Trả lời:

+ Trong đoạn trích a), bộ phận in đậm là lời nói của nhân vật.

+ Bộ phận in đậm không được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu cụ thể nào.

Câu 2: Trong đoạn trích (b), bộ phận im đậm là lời nói hay ý nghĩa? Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ gì? Có thể thay từ đó bằng từ gì?

Trả lời:

+ Trong đoạn trích b) bộ phận in đậm là ý nghĩ của nhân vật.

+ Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ “rằng” .

+ Có thể thay từ “rằng” bằng từ “là”

III – LUYỆN TẬP

Câu 1 (Soạn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp): Câu hỏi như trong hình

Trả lời:

a) Lời dẫn “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”.

+ Lời dẫn trên là ý nghĩ của nhân vật lão Hạc gắn cho con chó.

+ Đây là lời dẫn trực tiếp.

b) Lời dẫn “Cái vườn này là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng. dè sẻn mãi, mới để ra được năm mươi đồng bạc. Hồi ấy mọi thức còn rẻ cả…”

+ Lời dẫn trên là ý nghĩ của nhân vật.

+ Là lời dẫn trực tiếp.

Câu 2: Viết một đoạn văn nghị luận có nội dung liên quan đến một trong ba ý kiến dưới đây. Trích dẫn ý kiến đó theo hai cách: dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp

a) Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

(Hồ Chí Minh, Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng)

b)Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

(Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại).

c)Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

(Đặng Thai Mai, Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)

Trả lời:

Chọn  ý (b) để triển khai

+Trích dẫn theo cách gián tiếp:

Có thể nói Tiếng Việt là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Với hệ thống 29 chữ cái vô cùng đa dạng giúp chúng ta thoải mái lựa chọn để diễn tả mọi tư tưởng, tình cảm của bản thân. Tiếng Việt chứa đựng tinh hoa, bản sắc dân tộc, là quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt Nam. Một bậc thầy về Tiếng Việt – giáo sư Đặng Thai Mai đã từng nói rằng người Việt ngày nay có đầy đủ và vững chắc để tự hào về tiếng nói của mình. Và quả thực đúng là như vậy! Trong thời kì toàn cầu hóa, với sự du nhập của nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng nếu chúng ta tự hào về tiếng mẹ đẻ thì chắc chắn tiếng Việt của chúng ta luôn trong sáng và giàu đẹp.

+ Trích dẫn theo cách trực tiếp:

Có thể nói Tiếng Việt là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam. Với hệ thống 29 chữ cái vô cùng đa dạng giúp chúng ta thoải mái lựa chọn để diễn tả mọi tư tưởng, tình cảm của bản thân. Tiếng Việt chứa đựng tinh hoa, bản sắc dân tộc, là quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt Nam. Trong bài viết “tiếng Việt một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc” giáo sư Đặng Thai Mai cũng đã từng nói: “người Việt ngày nay có đầy đủ và vững chắc để tự hào về tiếng nói của mình”. Trong thời kì toàn cầu hóa, với sự du nhập của nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng nếu chúng ta tự hào về tiếng mẹ đẻ thì chắc chắn tiếng Việt của chúng ta luôn trong sáng và giàu đẹp.

Câu 3: Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau đây theo cách dẫn gián tiếp

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng mười hạt minh châu, sai Xích Hỗn sứ giả đưa Phan ra khỏi nước; Vũ Nương cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn:

– Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về.

Trả lời:

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng mười hạt minh châu, sai Xích Hỗn sứ giả đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về.