Soạn Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu trang 68-69, sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 2

I – THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

Câu 1: Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

“Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có”

Trả lời:

Cụm danh từ có trong câu trên đó là: “Những tình cảm ta không có” và “những tình cảm ta sẵn có”.

Câu 2: Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Trả lời:

Hai cụm danh từ nêu trên có cấu tạo như sau:

  • Danh từ trung tâm là “tình cảm”
  • Định ngữ chỉ lượng đứng trước danh từ trung tâm là “những”
  • Định ngữ đứng sau trung tâm là các chủ – vị

II – CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Câu 1:

Trả lời:

a)Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm

+ “Chị Ba đến” đóng vai trò cụm chủ vị trong câu, đóng vai trò chủ ngữ.

b)Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái

+ “Tinh thần rất hăng hái” là cụm chủ vị trong câu, đóng vai trò vị ngữ

c)Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen là để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

+ “Trời sinh lá sen là để bao bọc cốm” và “Trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen” là cụm chủ vị trong câu, đóng vai trò bổ ngữ

  1. d) Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thực sự được xác định và bảo đảm từ ngày Cách mạng tháng 8 thành công.

+ “Cách mạng tháng 8 thành công” là cụm chủ vị trong câu, đóng vai trò định ngữ
III – LUYỆN TẬP

Câu 1:

Trả lời:

  1. a) “Chỉ riêng những người chuyên môn mới định được” là cụm chủ vị và là thành phần định ngữ.
  2. b) “Khuôn mặt đầy đặn” là cụm chủ vị và là thành phần vị ngữ trong câu.
  3. c) “Các cô gái làng Vòng đỗ gánh” là cụm chủ vị và làm thành phần định ngữ
  4. d) “Một bàn tay đập vào vai” là cụm chủ vị và làm chủ ngữ