Soạn Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trang 57-58, sách giáo khoa Ngữ Văn 7 tập 2

I – CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

Câu 1: Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a, Mọi người yêu mến em

b, Em được mọi người yêu mến

Trả lời:

a, Chủ ngữ: Mọi người

b, Chủ ngữ: Em

Câu 2: Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên là khác nhau

  • Ở câu a, chủ ngữ là “mọi người” là chủ thể của hành động “yêu mến”
  • Ở câu b, chủ ngữ là “em” là đối tượng của hành động “yêu mến”.

II – MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 

Câu 1: Em sẽ chọn câu (a) hay (b) để điền vào chỗ có dấu ba chấm trong đoạn trích dưới đây:

Trả lời: Em sẽ chọn câu b, “Em được mọi người yêu mến” để điền vào chỗ trống trong đoạn trích trên.

Câu 2: Giải thích vì sao em chọn cách viết như trên.

Trả lời:

Cả đoạn văn đang nói về đối tượng “em”, “em” là đối tượng được hướng đến chứ không phải chủ thể của hoạt động. Do đó chọn câu b, “Em được mọi người yêu mến” giúp cả đoạn văn liền mạch, thống nhất.

III – LUYỆN TẬP

(Soạn Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trang 57- 58): Tìm câu bị động trong các đoạn trích dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn cách viết như vậy.

Trả lời:

a, Câu bị động là: “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm”.

  • Trong trường hợp này, câu đã bị lược bỏ chủ ngữ để tránh tình trạng lặp lại từ. Và cách tác giả dùng câu bị động trên để đảm bảo sự liên kết, mạch lạc cho toàn bộ đoạn văn.

b, Câu bị động là:

  • Người đầu tiên chịu ảnh hưởng của thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ
  • Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.
  • Chủ đề của đoạn văn này nói về Thế Lữ. Vì vậy, sử dụng hai câu bị động có chủ ngữ cùng hướng về một đối tượng để thống nhất với nhau trong cùng một đoạn văn.